Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 10. 8 cộng với một số 8 + 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-589)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

18 + 11 < 11 + 19


Câu 2 (TCBL2-590)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

8 + 8 + 29 = 55


Câu 3 (TCBL2-591)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

36 + 8 = 39 + 5.

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-592)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Dãy tính 18 + 8 + 16 có kết quả bằng 40. Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL2-593)

9 + 8 + 13  ... 35


Câu 6 (TCBL2-594)

Quỳnh có 6 cái bút chì màu, Nga có 8 cái bút chì màu. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái bút chì màu?


Câu 7 (TCBL2-595)

Chú thỏ trắng ăn hết 12 củ cà rốt, chú thỏ hồng ăn hết 8 củ cà rốt. Hỏi cả hai chú ăn hết tất cả bao nhiêu củ cà rốt?


Câu 8 (TCBL2-596)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn tre dài 56 cm

Đoạn nứa dài 8cm

Cả hai đoạn dài tất cả ? cm


Câu 9 (TCBL2-2974)

Đặt tính rồi tính:

a) 8 + 4 =

b) 8 + 7 =

c) 8 + 8 =


Câu 10 (TCBL2-2975)

Đặt tính rồi tính:

a) 9 + 8 =

b) 6 + 8 =

c) 3 + 8 =


Câu 11 (TCBL2-2976)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 8 + 2 + 7 =

b) 8 + 2 + 3 =

c) 9 + 1 + 7 =

d) 9 + 1 + 4 =


Câu 12 (TCBL2-2977)

Minh có 8 cái kẹo. Bà cho Mình thêm 7 cái kẹo.

Vậy Minh có tất cả số cái kẹo là: cái kẹo.


Câu 13 (TCBL2-2978)

Nhà Lan có 4 chậu cây cảnh. Sắp đến Tết nên bố Lan mua thêm 8 chậu nữa.

Vậy nhà Lan có tất cả số chậu cây cảnh là: chậu.


Câu 14 (TCBL2-2979)

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

8 + 7 8 + 8


Câu 15 (TCBL2-2980)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

13 + 8 + 9 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW