Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 11. 28 + 25

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1011)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

33 + 9 > 23 + 8

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1015)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

48 + 5 < 48 + 9 đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1017)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

28 + 6  = 29 + 7

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-1019)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

54 + 8 ...  45 + 9


Câu 5 (TCBL2-1020)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

43 + 8 + 17 ... 52 + 19 + 8


Câu 6 (TCBL2-1023)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

57 + 8 + 19 ...  57 + 13 + 8


Câu 7 (TCBL2-2981)

Tính:

a) 38 + 7 =

b) 48 + 8 =

c) 58 + 9 =


Câu 8 (TCBL2-2982)

Tính:

a) 7 + 38 =

b) 9 + 58 =

c) 3 + 48 =


Câu 9 (TCBL2-2983)

Đoạn thẳng AB dài 28 dm, đoạn thẳng CB dài 7 dm. Vậy độ dài đoạn thẳng AC là: dm.


Câu 10 (TCBL2-2984)

Tính:

a) 28 + 7 =

b) 38 + 5 =

c) 48 + 9 =


Câu 11 (TCBL2-2985)

Đàn gà có 18 con gà mái và 7 con gà trống.

Vậy đàn gà có tất cả số con là: con.


Câu 12 (TCBL2-2986)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

38 + 9 =


Câu 13 (TCBL2-2987)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

78 + 9 =


Câu 14 (TCBL2-2988)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

78 + 4 =


Câu 15 (TCBL2-2989)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

54 + 8 + 18 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW