Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 12. 38 + 25

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1026)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

44 + 8 > 49 + 9

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1028)

  1. Lựa chọn đáp án đúng nhất:

39 + 8 = 38 + 9

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1031)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

48+ 5 < 48 + 9. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-1033)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

13 + 8  ... 12 + 9


Câu 5 (TCBL2-1036)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

43+ 8 + 17... 52 + 19 + 8


Câu 6 (TCBL2-1039)

Đoạn thẳng thứ nhất dài bằng đoạn thẳng thứ hai và dài 38 cm. Đoạn thẳng thứ ba dài 1 dm. Hỏi cả ba đoạn thẳng dài tất cả bao nhiêu xăng -ti-mét?


Câu 7 (TCBL2-2990)

Tính:

a) 28 + 39 =

b) 38 + 47 =

c) 48 + 16 =


Câu 8 (TCBL2-2991)

Tính:

a) 38 + 49 =

b) 48 + 23 =

c) 28 + 15 =


Câu 9 (TCBL2-2992)

Lớp học có 19 bạn nữ và 18 bạn nam.  Lớp học có tất cả số học sinh là: học sinh.


Câu 10 (TCBL2-2993)

Lớp 2A có 38 bạn, lớp 2B có 36 bạn. Vậy cả hai lớp có số bạn là: học sinh.


Câu 11 (TCBL2-2994)

Xem hình vẽ dưới đây. Độ dài đoạn thẳng AB là: [_] dm. Biết AC= 38 dm  và CB= 19 dm.


Câu 12 (TCBL2-2995)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 78 + 9 =……


Câu 13 (TCBL2-2996)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 64 + 8  = ….


Câu 14 (TCBL2-2997)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 38 + 9 = ….


Câu 15 (TCBL2-2998)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 46 + 8 + 26  = ….

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW