Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 16. Phép cộng 47+5

  • Câu Đúng

    0/25

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1222)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

48 + 7 = 55

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1223)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 33 + 7 = 23 + 17. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1224)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biết số hạng thứ nhất là 66, số hạng thứ hai là số lẻ liền trước số lớn nhất có 1 chữ số. Tổng hai số bằng: 72


Câu 4 (TCBL2-1225)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

39 + 7  ... 37 + 9


Câu 5 (TCBL2-1226)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 46 + 7 ...  53


Câu 6 (TCBL2-1227)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 27 + 7  ...  28 + 8


Câu 7 (TCBL2-1228)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phép tính 36 + 7 có kết quả bằng:


Câu 8 (TCBL2-1232)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 47 + 7 = ….


Câu 9 (TCBL2-1234)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 39 + 17 = ….


Câu 10 (TCBL2-1236)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 58 + 7 = ….


Câu 11 (TCBL2-4951)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

48 + 7 = 55

Đúng hay sai?


Câu 12 (TCBL2-4952)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

33 + 7 = 23 + 17.

Đúng hay sai?


Câu 13 (TCBL2-4953)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biết số hạng thứ nhất là 66, số hạng thứ hai là số lẻ liền trước số lớn nhất có 1 chữ số. Tổng hai số bằng: 72


Câu 14 (TCBL2-4954)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

39 + 7  ... 37 + 9


Câu 15 (TCBL2-4955)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 46 + 7 ...  53


Câu 16 (TCBL2-4956)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 27 + 7  ...  28 + 8


Câu 17 (TCBL2-4957)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phép tính 36 + 7 có kết quả bằng:


Câu 18 (TCBL2-4958)

Tính nhẩm:

a) 17 + 3 =

b) 37 + 9 = 

c) 57 + 7 =

d) 27 + 3 + 5 =


Câu 19 (TCBL2-4959)

Thay các chữ cái A, B, C, D, E bởi các số thích hợp:

A=

B=

C=

D=

E=


Câu 20 (TCBL2-4960)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn MN: 27cm.

Đoạn PQ hơn đoạn MN: 6 cm.

Vậy đoạn PQ = cm.


Câu 21 (TCBL2-4961)

Lê có 17 cái bút, Thành có nhiều hơn Lê 9 cái.

Vậy số bút Thành có là: cái.


Câu 22 (TCBL2-4962)

Điền dấu thích hợp (<, >, =) vào chỗ ... :

a) 17 + 3 18 + 2

b) 25 + 7 27 + 4

c) 47 + 8 49 + 5

d) 37 + 9 48 + 3


Câu 23 (TCBL2-4963)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 47 + 7 = ….


Câu 24 (TCBL2-4964)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 39 + 17 = ….


Câu 25 (TCBL2-4965)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 58 + 7 = ….

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW