Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 20. 6 cộng với một số 6+5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1298)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :5 + 6 + 18 = 32. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-1299)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

8 - 3 + 6  = 11. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-1300)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 7 + 6 + 17 = 35. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-1302)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

7 + 5 ... 7 + 8


Câu 5 (TCBL2-1304)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

19 - 6  ... 7 + 7 


Câu 6 (TCBL2-1306)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

5 + 6 + 9  ... 8 + 9


Câu 7 (TCBL2-5689)

Tính nhẩm:

a) 6 + 5 =

b) 6 + 9 =

c) 6 + 6 =

d) 6 + 7 =

e) 6 + 8 =


Câu 8 (TCBL2-5691)

Điền dấu thích hợp (<, >, =) vào chỗ ... :

a) 8 + 6 6 + 8

b) 6 + 5 - 3 6 + 3

c) 7 + 6 - 10 4

d) 8 - 6 + 6 8

e) 6 + 4 + 3 12 - 2


Câu 9 (TCBL2-5692)

Lan có 6 chiếc bút chì, Sơn có nhiều hơn Lan 5 cái.

Vậy số bút chì Sơn có là: bút.


Câu 10 (TCBL2-5693)

Cho hình vẽ sau:

Độ dài đoạn thẳng AC là cm


Câu 11 (TCBL2-5695)

Thay các chữ cái bằng các số thích hợp:

Đáp án A =

Đáp án B =

Đáp án C =

Đáp án D =

Đáp án E =


Câu 12 (TCBL2-5696)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

6  +  7 =


Câu 13 (TCBL2-5698)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 29 + 6 =


Câu 14 (TCBL2-5699)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 6 + 6 =


Câu 15 (TCBL2-5702)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Có  ngôi sao ở trong hình tròn 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW