Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 21. Phép tính 36 + 15

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1312)

28 + 16 + 10 = 50. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-1314)

Phép tính 8 + 6 + 16 = 30. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-1316)

55 + 36 = 91. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-1319)

Chọn đáp án đúng:

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL2-1320)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

6 + 8  ... 16 - 6


Câu 6 (TCBL2-1322)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

36 - 5   ...  15 + 16


Câu 7 (TCBL2-1323)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

9 + 9  ...  9 + 16


Câu 8 (TCBL2-1327)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

An có 36 cái bút màu, Lan có nhiều hơn An 16 cái bút màu. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bút màu? 

(chọn 1 đáp án)


Câu 9 (TCBL2-6171)

Tính:

56 + 18 =

46 + 29 =

16 + 36 =

36 + 27 =

36 + 15 =


Câu 10 (TCBL2-6174)

Thay các chữ cái bằng các số để được phép tính đúng:

2A + 35 = 61

B6 + 49 = 95

56 + 2C = 82

36 + 47 = DE

A=

B=

C=

D=

E=


Câu 11 (TCBL2-6175)

Một người mua 2 loại thịt về làm cỗ. Thịt bò người đó mua 16kg, thịt lợn mua nhiều hơn thịt bò là 15kg.

Vậy số ki-lô-gam thịt lợn mà người đó mua là: kg


Câu 12 (TCBL2-6177)

An cân nặng 26kg, An nhẹ hơn Bình 7kg.

Vậy cân nặng của Bình là: kg.


Câu 13 (TCBL2-6178)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

68 + 16 =


Câu 14 (TCBL2-6179)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

18 + 6 =


Câu 15 (TCBL2-6181)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

58 + 26 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW