Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 23. Phép cộng có tổng = 100

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-6268)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

98 + 2 = 110.

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-6272)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

73 + 27 = 100.

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-6274)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

Phép cộng 67 + 23 có kết quả bằng 44.

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-6275)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

56 + 44  ... 75 + 25


Câu 5 (TCBL2-6283)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

66 + 34   ...  100


Câu 6 (TCBL2-6285)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

38 + 12 - 10  ...  50


Câu 7 (TCBL2-6287)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phép cộng nào sau đây có tổng bằng 100?


Câu 8 (TCBL2-6291)

Chọn đáp án đúng:


Câu 9 (TCBL2-6292)

Tính:

88 + 12 =

56 + 44 =

48 + 52 =

64 + 36 =

97 + 3 =


Câu 10 (TCBL2-6293)

Tính:

50 + 50 =

10 + 90 =

70 + 30 =

60 + 40 =

80 + 20 =


Câu 11 (TCBL2-6294)

Thay các chữ cái bằng các số để được đáp án đúng:

A =

B =

C =

D =

E =

G =

 


Câu 12 (TCBL2-6295)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 72 bao ngô. Buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng là 28 bao ngô.

Vậy buổi chiều bán được số bao ngô là: bao ngô.


Câu 13 (TCBL2-6297)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

97 + 3 =


Câu 14 (TCBL2-6299)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

87 + 13 =


Câu 15 (TCBL2-6300)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

64 + 26 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW