Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 25. uông - ương, ang - anh

  • Câu Đúng

    0/10

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TVCBL1-5380)

Chọn từ có cách viết đúng


Câu 2 (TVCBL1-5381)

Chọn dòng chưa vần /ương/


Câu 3 (TVCBL1-5382)

Điền vần thích hợp vào chỗ trống: "b...`.... chuối đã chín vàng"


Câu 4 (TVCBL1-5383)

Điền vần thích hợp vào chỗ trống: "hoa hướng d....."


Câu 5 (TVCBL1-5385)

Điền vần thích hợp vào chỗ trống: "tr....`.... học là ngôi nhà thứ 2 của bé"


Câu 6 (TVCBL1-5386)

Chọn /ang/ hoặc /anh/ điền vào chỗ trống
" quả ch........."


Câu 7 (TVCBL1-5387)

Chọn /ang/ hoặc /anh/ điền vào chỗ trống: " ở trường có cây b...`......"


Câu 8 (TVCBL1-5390)

Chọn câu chứa vần /anh/


Câu 9 (TVCBL1-5391)

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

" cái ........"


Câu 10 (TVCBL1-5392)

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: " vẽ   tr........"

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW