Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 27. 11 trừ đi 1 số 11 - 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-6934)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

11 - 3 = 8. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-6936)

11 - 2 = 10. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-6937)

11 - 6 = 5. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-6940)

Tìm x, biết:

x + 10 = 11


Câu 5 (TCBL2-6942)

Tìm x, biết:

x + 3 = 11


Câu 6 (TCBL2-6944)

Tìm x, biết:

x + 1 = 11


Câu 7 (TCBL2-6950)

Tính:

a) 11 - 7 =

b) 11 - 9 =

c) 11 - 6 =

d) 11 - 3 =


Câu 8 (TCBL2-6953)

Trung sưu tập được 11 con quay, Bình có ít hơn Trung 4 con. Vậy Bình có số con quay là: con quay.


Câu 9 (TCBL2-6956)

Tìm x biết:

a) 2 + 3 + x = 11

b) 4 + 2 + x = 11

c) x + 2 = 9 + 2

d) x + 7 = 8 + 3


Câu 10 (TCBL2-6959)

Nếu đổ thêm 3 lít dầu vào trong cái can đã có dầu thì lúc này can chứa 11 lít dầu. Vậy số dầu trong can lúc đầu là: lít.


Câu 11 (TCBL2-6961)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 11 - 3 2 + 9

b) 15 - 4 - 7 4

c) 24 - 13 15 - 5


Câu 12 (TCBL2-6965)

Bác Nga nuôi một đàn lợn gồm có 11 con lợn. Bác Nga bán đi 5 con lợn. Vậy đàn lợn nhà bác Nga còn lại con lợn


Câu 13 (TCBL2-6968)

Mẹ nuôi 11 con gà và thỏ. Trong đó có 6 con gà. Vậy mẹ nuôi  con thỏ.


Câu 14 (TCBL2-6972)

Lâm có 11 viên bi. Lâm cho bạn 9 viên bi. Vậy Lâm còn lại viên bi


Câu 15 (TCBL2-6974)

Mẹ mua 11 kg đường. Mẹ biếu bà 2 kg đường. Vậy mẹ còn lại kg đường.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW