Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 28. Phép tính 31 - 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-6976)

21 - 7 =  13. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-6979)

Tìm x, biết:

x + 4 = 71

Vây x = 67. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-6982)

Tìm y, biết:

7 + y = 81


Câu 4 (TCBL2-6983)

Tìm x, biết:

x + 6 = 71


Câu 5 (TCBL2-6984)

Tìm y, biết:

4 + y = 81


Câu 6 (TCBL2-6986)

Một túi bánh có tất cả 31 cái bánh. Lan đã ăn 9 cái bánh. Hỏi túi bánh còn lại bao nhiêu cái bánh? 


Câu 7 (TCBL2-6988)

Tính:

a) 21 - 5 =

b) 31 - 7 =

c) 41 - 9 =

d) 51 - 8 =


Câu 8 (TCBL2-6989)

Mẹ năm nay 41 tuổi. Minh năm nay 8 tuổi. Vậy mẹ hơn Minh số tuổi là: tuổi. 


Câu 9 (TCBL2-6992)

Hôm nay gia đình An thu hoạch được 31 quả trứng. Mẹ đã dùng 5 quả trong số đó để làm bánh ngọt. Vậy số quả trứng còn lại là: quả.


Câu 10 (TCBL2-6995)

Tìm x biết:

a) x+ 2 + 4 = 41

b) 3 + 5 + x = 31

c) 6 + x + 1 = 61


Câu 11 (TCBL2-6998)

a) Một số cộng thêm với 5 được số liền sau của số 20. Vậy số đó là:

b) Một số cộng thêm với 7 được số liền trước của số 32. Vậy số đó là:


Câu 12 (TCBL2-7000)

51 - 9 =


Câu 13 (TCBL2-7002)

21 - 3 =


Câu 14 (TCBL2-7004)

21 - 5 =


Câu 15 (TCBL2-7007)

Hà sưu tầm được 31 con tem. Lan sưu tầm được ít hơn Hà 3 con tem. Vậy Lan sưu tầm được con tem.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW