Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 29. Phép tính 51 - 15

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7010)

Một lớp học có 41 học sinh. Trong đó có 15 học sinh nam.

Vậy lớp học đó có 26 học sinh nữ. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7012)

Hiệu của 51 và 28 là 13. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7013)

Hiệu của 71 và 32 là 39. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7016)

Tìm x, biết:

x + 33 = 61


Câu 5 (TCBL2-7018)

Tìm x, biết:

x + 37 = 61


Câu 6 (TCBL2-7019)

Một cửa hàng có 51 kg nho. Người ta đã bán được 38 kg nho. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam nho? 


Câu 7 (TCBL2-7022)

Tính:

a) 71 - 26 =

b) 81 - 34 =

c) 61 - 45 =

d) 41 - 13 =

e) 91 - 39 =


Câu 8 (TCBL2-7023)

Một cửa hàng nhập về 61 kg hoa quả, đã bán hết 27 kg. Vậy số ki-lô-gam hoa quả còn lại là: kg.


Câu 9 (TCBL2-7024)

Tháng 10 có 31 ngày, em được nghỉ 4 ngày thứ bảy và 5 ngày chủ nhật. Vậy tháng 10 em học số ngày ở trường là: ngày.


Câu 10 (TCBL2-7025)

a) Số liền trước của 15 kém 31 số đơn vị là:

b) Số liền sau của 15 kém 31 số đơn vị là:


Câu 11 (TCBL2-7026)

Có 51 lít dầu, đã bán 34 lít. Vậy số lít dầu còn lại là: lít.


Câu 12 (TCBL2-7028)

41 - 14 =


Câu 13 (TCBL2-7037)

31 - 24 =


Câu 14 (TCBL2-7038)

Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ là 81, số trừ là 43.

Vậy hiệu cần tìm là


Câu 15 (TCBL2-7040)

Trong một phép trừ có số bị trừ là 12, số trừ là 6, thì hiệu của phép trừ đó là 6. Đúng hay sai?


Câu 16 (TCBL2-7042)

Trong một phép trừ có số bị trừ là 12, số trừ là 7, thì hiệu của phép trừ đó là 19. Đúng hay sai?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW