Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 30. 12 trừ đi 1 số 12 - 8

  • Câu Đúng

    0/12

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7044)

Tìm x, biết:

x + 8 = 12


Câu 2 (TCBL2-7049)

Tìm x, biết:

x + 5 = 12


Câu 3 (TCBL2-7051)

An có 12 quả cam, An đã ăn 4 quả cam. Hỏi An còn lại bao nhiêu quả cam?


Câu 4 (TCBL2-7054)

Tính:

a) 12 - 3 =

b) 12 - 8 =

c) 12 - 5 =

d) 12 - 6 =

e) 12 - 7 =


Câu 5 (TCBL2-7056)

Có 12 cây trồng trong chậu trên ban công, trong đó chỉ có 7 cây đang có hoa. Số cây còn lại chưa có hoa là: cây.


Câu 6 (TCBL2-7059)

Tìm x biết: 

a) x + 2 + 3 = 12

b) x + 6 - 2 = 12

c) 1 + x + 5 = 12

d) 7 + x  = 5 + 7


Câu 7 (TCBL2-7061)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

a) 11 - 8 12 - 7

b) 11 - 5 12 - 6

c) 7 + 4 - 9 6 + 6 - 8

d) 14 - 2 - 2 15 - 4 - 4


Câu 8 (TCBL2-7065)

Thay các chữ cái A, B, C, D bởi các số thích hợp:

A=

B=

C=

D=


Câu 9 (TCBL2-7066)

12 cm - 4 cm =  cm


Câu 10 (TCBL2-7070)

Lâm có 12 quả táo. Lâm cho bạn 4 quả táo. Vậy Lâm còn lại quả táo.


Câu 11 (TCBL2-7071)

Hiệu của 12 và 5 là


Câu 12 (TCBL2-7073)

Hiệu của 12 và 11 là

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW