Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 31. 32 - 8

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7079)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Theo em, bạn Lan đã đặt tính và thực hiện phép tính sau đúng hay sai? 

 


Câu 2 (TCBL2-7082)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Theo em, bạn Lan đã đặt tính và thực hiện phép tính sau đúng hay sai?  


Câu 3 (TCBL2-7084)

74  -  5   = 69.  Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-7086)

Tìm x, biết:

x + 7 = 32


Câu 5 (TCBL2-7088)

Tìm x, biết:

4 + x = 72


Câu 6 (TCBL2-7089)

Linh có 32 quả nho. Linh đã ăn 3 quả nho. Hỏi Linh còn lại bao nhiêu quả nho?


Câu 7 (TCBL2-7090)

Trong kho có 82 bộ bàn ghế. Người ta đã lấy đi 9 bộ bàn ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bộ bàn ghế?


Câu 8 (TCBL2-7091)

Tính:

a) 32 - 7 =

b) 42 - 9 =

c) 72 - 5 =

d) 62 - 6 =

e) 52 - 4 =


Câu 9 (TCBL2-7092)

Minh sưu tập được 32 con tem. Minh tặng Đức 7 con tem trong số đó. Vậy Minh còn lại số con tem là: con tem.


Câu 10 (TCBL2-7093)

Tìm x biết: 

a) x + 7 = 52

b) 8 + x = 42

c) x+ 2 + 3 = 62

d) 7 + 2 + x = 82


Câu 11 (TCBL2-7095)

a) Kho đang có 7 bao hàng hóa. Số bao hàng hóa cần thêm vào nhà kho để được 52 bao trong kho là: bao.

b) Sau khi nhập thêm một số kg đường thì bây giờ cửa hàng có 62 kg đường. Biết lúc đầu cửa hàng chỉ có 9 kg đường. Vậy số ki-lô-gam đường đã nhập thêm là: kg.


Câu 12 (TCBL2-7096)

a) Để được số liền sau của 31 thì cần thêm vào số 8 số đơn vị là:

b) Để được số liền trước của 53 thì cần thêm vào số 7 số đơn vị là:


Câu 13 (TCBL2-7097)

72 - 8 =


Câu 14 (TCBL2-7099)

92 - 4 =


Câu 15 (TCBL2-7100)

52 - 7 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW