Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 32. Bài 52 - 28

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7106)

Kết quả của phép tính sau đúng hay sai?

92 - 75 = 27


Câu 2 (TCBL2-7108)

Kết quả của phép tính sau đúng hay sai?

62 - 49 = 13


Câu 3 (TCBL2-7109)

Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ là 32, số trừ là 25.

Vậy hiệu cần tìm là:


Câu 4 (TCBL2-7111)

Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ là 22, số trừ là 14.

Vậy hiệu cần tìm là:


Câu 5 (TCBL2-7113)

Tìm x, biết:

44 + x = 72


Câu 6 (TCBL2-7114)

Tìm x, biết:

29 + x = 52


Câu 7 (TCBL2-7116)

Một cửa hàng làm bánh có tất cả 52 cái bánh. Cửa hàng đã bán được 25 cái bánh. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái bánh?


Câu 8 (TCBL2-7118)

Tính:

a) 62 - 17 =

b) 42 - 25 =

c) 52 - 43 =

d) 82 - 19 =

e) 72 - 16 =


Câu 9 (TCBL2-7120)

Vừa chó vừa mèo có 32 con, trong đó có 17 con mèo. Vậy số con chó là: con.


Câu 10 (TCBL2-7121)

Tìm x biết: 

a) x + 15 = 42

b) 13 + x = 62

c) 24 + x = 32

d) x + 13 + 3 = 72.


Câu 11 (TCBL2-7123)

Từ một thanh gỗ dài 72 cm người ta đã cắt đi 2 dm 7 cm. Vậy độ dài thanh gỗ còn lại là: cm.


Câu 12 (TCBL2-7127)

Thay các chữ cái A, B, C, D bởi các số thích hợp:

A=

B=

C=

D=


Câu 13 (TCBL2-7128)

Hoàng có tất cả 52 quyển truyện. Hoàng đã đọc được 26 quyển truyện. Vậy Hoàng còn lại quyển truyện chưa đọc.


Câu 14 (TCBL2-7130)

Một cửa hàng có tất cả 62 kg lê. Sau khi bán một số kg lê thì cửa hàng còn lại 34 kg lê. Vậy cửa hàng đã bán kg lê.


Câu 15 (TCBL2-7131)

42 - 35 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW