Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 34. Phép tính 13 trừ đi 1 số 13 - 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7161)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

13 - 3 = 10. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7162)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

13 - 6 = 6. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7164)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Thu có 13 quả bóng. Thu đã cho bạn 4 quả bóng. Hỏi Thu còn lại bao nhiêu quả bóng?


Câu 4 (TCBL2-7165)

4. Tính:
a) 13 - 5 =

b) 13 - 7 =

c) 13 - 4 =

d 13 - 8 =

e) 13 - 6 =


Câu 5 (TCBL2-7166)

Đức có 13 bộ lego xếp hình. Minh có ít hơn Đức 4 bộ. Vậy số bộ lego Minh có là: bộ.


Câu 6 (TCBL2-7167)

Tìm x biết:

a) x + 3 + 5 = 13

b) 4 + 2 + x = 13

c) x + 4 = 4 + 9

d) 3 + x + 3 = 13


Câu 7 (TCBL2-7168)

Điềndấu thích hợp vào chỗ chấm:

a) 13 - 2 - 2 12 - 3 - 3

b) 9 + 4 - 5 9 + 5 - 4

c) 8 + 5 - 7 7 + 5 - 6

d) 6 + 5 - 7 11 + 2 - 8


Câu 8 (TCBL2-7169)

Nhà bác Phúc nuôi 13 con gà mái, nhà bác Bình nuôi ít hơn 4 con. Vậy số gà mái nhà bác Bình nuôi là: con


Câu 9 (TCBL2-7170)

Tính:

a) 13 - 4 =

b) 13 - 5 =

c) 13 - 7 =

d) 13 - 6 =


Câu 10 (TCBL2-7171)

Tìm x biết:

a) 13 - x = 6

b) 13 - x = 9

c) 13 - x = 5


Câu 11 (TCBL2-7172)

Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán đi 8 xe. Vậy số xe đạp còn lại là: xe.


Câu 12 (TCBL2-7173)

Em có 13 bưu ảnh, em cho bạn 5 bưu ảnh. Vậy số bưu ảnh em còn lại là: bưu ảnh.


Câu 13 (TCBL2-7174)

Tìm x biết:

a)  13 - 4 < x - 3 < 13 - 2

b) 13 - 7 < 13 - x < 13 - 5


Câu 14 (TCBL2-7175)

Điền đáp án đúng vào ô trống;

Đàn vịt nhà An có 13 con vịt. Mẹ bán đi 5 con vịt. Vậy đàn vịt nhà An còn lại con vịt.


Câu 15 (TCBL2-7176)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Đàn vịt nhà An có 13 con vịt. Mẹ bán đi 6 con vịt. Vậy đàn vịt nhà An còn lại con vịt.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW