Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 35. Phép tính 33 - 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7264)

Trong một phép trừ có số bị trừ là 93, số trừ là 7, thì hiệu của phép trừ đó là 76. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-7265)

Trong một phép trừ có số bị trừ là 73, số trừ là 9, thì hiệu của phép trừ đó là 66. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7266)

Hiệu của 53 và 6 là: 


Câu 4 (TCBL2-7267)

Tìm x, biết:

x + 7 = 53


Câu 5 (TCBL2-7268)

Tìm x, biết:

x + 8 = 63


Câu 6 (TCBL2-7269)

Một cửa hàng có 83 cái mũ. Người ta đã bán được 8 cái mũ. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái mũ?


Câu 7 (TCBL2-7270)

Hộp thứ nhất có 53 cái bút. Hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 7 cái bút. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút?


Câu 8 (TCBL2-7271)

Tính:

a) 53 - 7 =

b) 63 - 4 =

c) 43 - 5 =

d) 73 - 9 =

e) 83 - 8 =


Câu 9 (TCBL2-7272)

Tìm x biết:

a) x + 9 = 43

b) 8 + x = 23

c) x + 10 - 3 = 63

d) x + 12 - 4 = 33


Câu 10 (TCBL2-7273)

Thay các chữ cái A, B, C, D, E, F bởi các chữ số thích hợp:

a) 93 - A = B9

b) C3 - 4 = 5D

c) E5 + 8 = 6F


Câu 11 (TCBL2-7274)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 dm 3 cm - 7 cm = cm

b) 7 dm 3 cm - 4 dm - 8 cm = cm


Câu 12 (TCBL2-7275)

Một hộp chì màu có 23 chiếc trong đó có 3 chiếc màu xanh và 4 chiếc màu đỏ. Vậy số bút chì màu không có màu xanh và đỏ trong hộp là: chiếc.


Câu 13 (TCBL2-7276)

43 - 6 =


Câu 14 (TCBL2-7277)

63 - 4 =


Câu 15 (TCBL2-7278)

Mẹ có 63 quả dừa, mẹ đã bán được 7 quả dừa. Vậy mẹ còn lại  quả dừa.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW