Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 36. Phép tính 53 - 15

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7279)

Kết quả của phép tính sau đây đúng hay sai?

53 - 37 = 16


Câu 2 (TCBL2-7280)

53 - 36 = 27. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7281)

63 - 38 = 25. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-7282)

Kết quả của phép tính: 63 - 54 là 9. Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL2-7283)

Tìm x, biết:

x + 59 = 83


Câu 6 (TCBL2-7284)

Tìm x, biết:

x + 24 = 53


Câu 7 (TCBL2-7285)

Nhà An nuôi 33 con gà. Nhà Hồng nuôi  25 con gà. Hỏi nhà An nuôi nhiều hơn nhà Hồng bao nhiêu con gà?


Câu 8 (TCBL2-7286)

Tính:

a) 73 - 15 =

b) 63 - 16 =

c) 53 - 29 =

d) 93 - 37 =


Câu 9 (TCBL2-7287)

Một thùng dầu có 73 lít dầu, người ta đã lấy ra một số lít dầu thì còn lại 27 lít. Vậy số dầu đã lấy ra là: lít.


Câu 10 (TCBL2-7288)

Một mảnh dài dài 8 dm 3 cm, từ mảnh vải đó người ta cắt ra 29 cm vải. Vậy độ dài mảnh vải còn lại là: cm.


Câu 11 (TCBL2-7289)

Thay các chữ cái A, B, C, D bởi các chữ số thích hợp:

a) A3 - 36 = 2B

b) 5C - 37 = D6


Câu 12 (TCBL2-7290)

Một lớp có 53 học sinh trong đó có 29 học sinh nữ. Vậy số học sinh nam của lớp đó là: học sinh.


Câu 13 (TCBL2-7291)

53 - 16 =


Câu 14 (TCBL2-7292)

63 - 18 =


Câu 15 (TCBL2-7293)

43 - 27 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW