Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 37. Phép trừ 14 - 8, 34 - 8, 54 - 18

  • Câu Đúng

    0/45

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7294)

Biết số bị trừ là 14, số trừ là 4, vậy hiệu là:10. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7295)

14 - 7 = 6. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7296)

Linh nuôi 14 con gà, Linh nuôi nhiều hơn Ngọc 7 con gà. Hỏi Ngọc nuôi được bao nhiêu con gà?


Câu 4 (TCBL2-7297)

Nhà Hằng nuôi 14 con lợn, số con lợn nhà Thu nuôi ít hơn nhà Hằng là 5 con lợn. Hỏi nhà Thu nuôi bao nhiêu con lợn?


Câu 5 (TCBL2-7298)

Mẹ có 14 quả cam, mẹ cho Minh 7 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?


Câu 6 (TCBL2-7299)

Đại có 14 viên bi, Thư có ít hơn Đại 8 viên bi. Hỏi Thư có bao nhiêu viên bi?


Câu 7 (TCBL2-7301)

Tính:

a) 14 - 5 =

b) 14 - 8 =

c) 14 - 6 =

d) 14 - 9 =


Câu 8 (TCBL2-7302)

Tìm x biết:

a) x + 7 = 14

b) 8 + x = 14

c) 2 + x + 3 = 14

d) x + 9 - 3 = 14


Câu 9 (TCBL2-7303)

Một cửa hàng có 14 cái máy bơm, đã bán 8 cái. Vậy số máy bơm còn lại là: cái.


Câu 10 (TCBL2-7304)

Một người có 14 quả bưởi, đã bán 6 quả bưởi. Vậy người đó còn lại số quả bưởi là:  quả.


Câu 11 (TCBL2-7305)

Tìm x biết:

a) 14 - 5 > 14 - x > 14 - 2 - 5

b) 14 - 6 > x - 7 > 14 - 8


Câu 12 (TCBL2-7306)

14  -  9   =


Câu 13 (TCBL2-7307)

14  -  6   =


Câu 14 (TCBL2-7308)

Biết số bị trừ là 14, số trừ là 13, vậy hiệu là:


Câu 15 (TCBL2-7309)

14  -  5  -  5  =


Câu 16 (TCBL2-7310)

Năm nay bố 44 tuổi, mẹ kém bố 6 tuổi.

Vậy năm nay mẹ 38 tuổi. Đúng hay sai ?


Câu 17 (TCBL2-7311)

Đàn gà nhà An có 24 con gà. Đàn gà nhà Minh ít hơn đàn gà nhà An 7 con gà. 

Vậy đàn gà nhà Minh có số con gà là: 18 con. Đúng hay sai ?


Câu 18 (TCBL2-7312)

54  -  9  =  55. Đúng hay sai ?


Câu 19 (TCBL2-7313)

Tìm x, biết:

x + 5 = 94


Câu 20 (TCBL2-7314)

Tìm x, biết:

x + 8 = 74


Câu 21 (TCBL2-7315)

Kết quả của phép tính: 44 - 9 là


Câu 22 (TCBL2-7316)

Kết quả của phép tính: 24 - 7 là


Câu 23 (TCBL2-7317)

Một thùng có 34 lít dầu, lần đầu lấy ra 5 lít, lần sau lấy ra 3 lít, vậy số lít dầu còn lại là: lít.


Câu 24 (TCBL2-7318)

Một hộp chì màu có 24 chiếc trong đó có 4 chiếc màu xanh và 5 chiếc màu đỏ. Vậy số bút chì màu không có màu xanh và đỏ trong hộp là: chiếc.


Câu 25 (TCBL2-7319)

Thay các chữ cái A, B, C, D, E, F bởi các chữ số thích hợp:

a) 94 - A = B9

b) C4 - 6 = 5D

c) E5 + 9 = 6F


Câu 26 (TCBL2-7320)

Tổng của hai số là 94, nếu bớt số hạng thứ nhất đi 7 đơn vị và bớt số hạng thứ hai 5 đơn vị thì tổng lúc sau là:


Câu 27 (TCBL2-7321)

a) Một số bớt 3 rồi thêm 8 thì được 54, vậy số đó là:

b) Một số thêm 7 rồi bớt 6 thì được 18, vậy số đó là:


Câu 28 (TCBL2-7322)

74 - 5 =


Câu 29 (TCBL2-7323)

54 - 8 =


Câu 30 (TCBL2-7324)

34  -  7  =


Câu 31 (TCBL2-7325)

Kết quả của phép tính sau đúng hay sai?

64 - 29 = 35


Câu 32 (TCBL2-7326)

74 - 58 = 26


Câu 33 (TCBL2-7327)

Tìm x, biết:

59 + x = 94


Câu 34 (TCBL2-7328)

Tìm x, biết:

47 + x = 74


Câu 35 (TCBL2-7329)

Hiệu của 44 và 38 là 


Câu 36 (TCBL2-7330)

Hiệu của 74 và 45 là


Câu 37 (TCBL2-7331)

Tính:

a) 74 - 15 =

b) 64 - 16 =

c) 54 - 29 =

d) 94 - 37 =


Câu 38 (TCBL2-7332)

Một thùng dầu có 74 lít dầu, người ta đã lấy ra một số lít dầu thì còn lại 47 lít. Vậy số dầu đã lấy ra là: lít.


Câu 39 (TCBL2-7333)

Thay các chữ cái A, B, C, D bởi các chữ số thích hợp:

a) A4 - 36 = 5B

b) 6C - 37 = D7


Câu 40 (TCBL2-7334)

Một mảnh dài dài 6 dm 4 cm, từ mảnh vải đó người ta cắt ra 35 cm vải. Vậy độ dài mảnh vải còn lại là: cm.


Câu 41 (TCBL2-7335)

Một lớp có 34 học sinh trong đó có 19 học sinh nữ. Vậy số học sinh nam của lớp đó là: học sinh.


Câu 42 (TCBL2-7336)

94 - 27 =


Câu 43 (TCBL2-7337)

84 - 35 =


Câu 44 (TCBL2-7338)

Có 34 que tính, bớt đi 15 que tính, còn lại que tính.


Câu 45 (TCBL2-7339)

Lan gấp được 54 con hạc giấy, Nhi gấp được ít hơn Lan 25 con hạc giấy. Vậy Nhi gấp được con hạc giấy.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW