Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 39. Phép cộng dạng 14 + 3

  • Câu Đúng

    0/7

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9014)

Bạn Tuấn làm đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9016)

Điền số thích hợp vào ô trống:

15 + 4 =


Câu 3 (TCBL1-9017)

Điền số thích hợp vào ô trống: 

12 + 6 =


Câu 4 (TCBL1-9019)

Điền số thích hợp vào ô trống:

10 + 3 =


Câu 5 (TCBL1-9021)

Tính:

a. 14 + 4 =

b. 15 + 0 =

c. 17 + 1 =


Câu 6 (TCBL1-9022)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:


Câu 7 (TCBL1-9025)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW