Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 40. Phép trừ dạng 17 - 3

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9032)

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9036)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

(chọn 1 đáp án)


Câu 3 (TCBL1-9038)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1.

2.


Câu 4 (TCBL1-9039)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1.

2.


Câu 5 (TCBL1-9040)

Điền số thích hợp vào ô trống:

a.

b.


Câu 6 (TCBL1-9041)

Điền dấu thích hợp (+, -) vào ô trống:

Ô trống thứ nhất:

Ô trống thứ hai:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW