Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 42b. Bài toán có lời giải ( tiếp)

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9053)

Đàn gà có 14 con gà con và 3 con gà mái. Đàn gà có tất cả: ... con gà.


Câu 2 (TCBL1-9054)

Bạn Hoa có 3 cái kẹo. Mẹ mua thêm cho Hoa 1 cái kẹo nữa. Bạn Hoa có tất cả: ... cái kẹo


Câu 3 (TCBL1-9055)

Một lớp có 12 bạn, sau đó thêm 2 bạn nữa. Lớp đó có tất cả: ... bạn.


Câu 4 (TCBL1-9056)

Hà có: 13 bông hoa

An có: 6 bông hoa

Cả hai bạn có: 7 bông hoa

Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL1-9057)

Trên lá: 5 con ếch

Dưới ao: 4 con ếch

Có tất cả: ... con ếch?

Đề bài đúng là:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW