Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 43. Ngày, giờ

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7745)

Đồng hồ trên chỉ 10 giờ. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-7746)

Đồng hồ trên chỉ 6 giờ. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7747)

Tùng và Lâm đi học về lúc 16 giờ. Vậy Tùng và Lâm đi học về lúc  ... giờ chiều.


Câu 4 (TCBL2-7748)

Minh và Thu đi câu cá lúc 14 giờ. Vậy Minh và Thu đi câu cá lúc ... giờ chiều.


Câu 5 (TCBL2-7749)

Một ngày có giờ.


Câu 6 (TCBL2-7750)

2 giờ chiều còn gọi là: giờ.


Câu 7 (TCBL2-7751)

7 giờ tối còn gọi là:  giờ.


Câu 8 (TCBL2-7752)

10 giờ đêm còn gọi là:giờ.


Câu 9 (TCBL2-7753)

21 giờ còn gọi là giờ tối.


Câu 10 (TCBL2-7754)

23 giờ còn gọi là giờ đêm.


Câu 11 (TCBL2-7755)

Hằng ngày mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Vậy hàng ngày số giờ mẹ làm việc ở cơ quan là:  giờ.


Câu 12 (TCBL2-7756)

Hằng và Nga đọc sách lúc 19 giờ. Vậy Hằng và Nga đọc sách lúc giờ tối.


Câu 13 (TCBL2-7757)

Hằng và Nga đọc sách lúc 15 giờ. Vậy Hằng và Nga đọc sách lúc giờ chiều.


Câu 14 (TCBL2-7758)

Bà thường kể chuyện cho bé nghe lúc 19 giờ. Vậy bà thường kể chuyện cho bé nghe lúc giờ tối. 


Câu 15 (TCBL2-7759)

3 giờ chiều hay còn gọi là giờ

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW