Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 47. Thừa Số - tích

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7804)

3   x  4     = 3 + 3 + 3 + 3 + 3.


Câu 2 (TCBL2-7805)

4 được lấy 1 lần: 4 x 1. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7806)

Trong tích 7 x 3 = 21 thì 21 được gọi là thừa số. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-7807)

Viết tổng sau dưới dạng tích:  10+10+10=...
 


Câu 5 (TCBL2-7808)

Cho phép nhân:  5×6=30
Hãy chọn phát biểu đúng: 


Câu 6 (TCBL2-7809)

Viết phép tính và kết quả của phép tính biết: 
Các thừa số là 5 và 9, tích là 45.


Câu 7 (TCBL2-7810)

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:
2×6....6+6+6+6+6


Câu 8 (TCBL2-7811)

Viết phép tính và kết quả của phép tính biết: 
Các thừa số là 8 và 9, tích là 72.


Câu 9 (TCBL2-7812)

5 + 5 + 5 = ...


Câu 10 (TCBL2-7813)

Viết phép nhân biết các thừa số là 9 và 3, tích là 27.


Câu 11 (TCBL2-7814)

Tổng sau được viết thành tích nào?

6 + 6 + 6 + 6 + 6  =  ...


Câu 12 (TCBL2-7815)

Các thừa số là 4 và 4, tích là 16 thì:


Câu 13 (TCBL2-7816)

10 x 3 = 10 + 10 +


Câu 14 (TCBL2-7817)

10    x    = 10 + 10 + 10 + 10


Câu 15 (TCBL2-7818)

7 + 7 + 7 = 7  x 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW