Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 49. Các số có hai chữ số ( tiết 1)

  • Câu Đúng

    0/8

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9115)

Số ba mươi bảy viết là 307.

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9116)

Số 24 gồm 2 chục và 4 đơn vị. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9120)

Số trên được đọc là: ...........................

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-9121)

Trong các số: 13; 30; 26; 7; 39; 0. Có bao nhiêu số có hai chữ số?


Câu 5 (TCBL1-9123)

Số ba mươi mốt viết là:


Câu 6 (TCBL1-9124)

Điền các số thích hợp vào ô trống:

Ô trống thứ nhất:

Ô trống thứ hai:

Ô trống thứ ba: 


Câu 7 (TCBL1-9126)

Trong các số 39; 26; 40; 34; 28.

Số lớn nhất là:

Số nhỏ nhất là:


Câu 8 (TCBL1-9127)

Điền các số thích hợp vào ô trống:

Ô trống thứ nhất:

Ô trống thứ hai:

Ô trống thứ ba:

 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW