Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 50. Các số có hai chữ số ( tiết 2)

  • Câu Đúng

    0/7

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9130)

Số 62 gồm 60 chục và 2 đơn vị. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9132)

Năm mươi tám viết là 58. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9133)

Số gồm 6 chục và 3 đơn vị viết là 63. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL1-9134)

Số 55 đọc là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL1-9136)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số gồm 9 đơn vị và 5 chục là số:


Câu 6 (TCBL1-9138)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Chỗ chấm thứ nhất:

Chỗ chấm thứ hai:

Chỗ chấm thứ ba:


Câu 7 (TCBL1-9140)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Chỗ chấm thứ nhất:

Chỗ chấm thứ hai:

Chỗ chấm thứ ba:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW