Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 52. Đường gấp khúc – độ dài đường gấp khúc

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7956)

Đường gấp khúc trên gồm 2 đoạn thẳng. Đúng hay sai? 


Câu 2 (TCBL2-7957)

Độ dài đường gấp khúc ABC là 48 cm. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7958)

Độ dài đường gấp khúc HMNT là 40 cm. Đúng hay sai? 


Câu 4 (TCBL2-7959)

Độ dài đường gấp khúc HMNGK là :


Câu 5 (TCBL2-7960)

Độ dài đường gấp khúc KSHPQ là:


Câu 6 (TCBL2-7961)

Tính độ dài đường gấp khúc ACM biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó lần lượt là: AC = 5cm, CM = 6cm


Câu 7 (TCBL2-7962)

Hãy đọc tên đường gấp khúc trên


Câu 8 (TCBL2-7963)

Đường gấp khúc trên có độ dài là: cm.


Câu 9 (TCBL2-7964)

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông như hình vẽ. 

Độ dài đoạn dây đồng đó là: cm.


Câu 10 (TCBL2-7965)

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: m.


Câu 11 (TCBL2-7966)

Con ốc sên bò từ A đến E (theo hình vẽ). 

Đoạn đường con ốc sên phải bò dài: dm.


Câu 12 (TCBL2-7967)

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao như hình vẽ bên.

Độ dài đoạn dây đồng đó là: cm. 


Câu 13 (TCBL2-7968)

Đường gấp khúc trên gồm đoạn thẳng. 


Câu 14 (TCBL2-7969)

Đường gấp khúc trên gồm đoạn thẳng. 


Câu 15 (TCBL2-7970)

Một đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng có độ dài lần lượt là: 3dm, 3dm, 4dm, 4dm. Vậy độ dài đường gấp khúc đó là dm.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW