Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 54.Phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 1) - không nhớ

  • Câu Đúng

    0/9

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9193)

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9194)

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9195)

Chọn đáp án sai:

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-9196)

Lan có 49 quyển vở, Lan tặng Hà 12 quyển vở. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu quyển vở? 


Câu 5 (TCBL1-9197)


Câu 6 (TCBL1-9198)


Câu 7 (TCBL1-9199)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 8 (TCBL1-9200)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 9 (TCBL1-9202)

 

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW