Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 56. Số chia - Số bị chia - Thương

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8475)

Hằng có 14kg táo chia đều ra 2 túi.

Vậy mỗi túi có 7 kg táo. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-8476)

Bác Hiền có 12 kg gạo. Bác chia đều số gạo ra 2 túi.

Vậy mỗi túi có 8 kg gạo. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-8477)

2  x  8  +  y   =  20. 

Vậy y = 4. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-8478)

Cho phép tính:  10:2=5

Số 10 trong phép tính trên được gọi là: 


Câu 5 (TCBL2-8479)

Cho phép chia:  20:2=10

Thương của phép chia là: 


Câu 6 (TCBL2-8480)

Tìm y

15   -  y  =  10  :  2


Câu 7 (TCBL2-8481)

Tìm y

12   -  y  =  4  :  2


Câu 8 (TCBL2-8482)

Tìm y

y  +  5  =  3  x  7


Câu 9 (TCBL2-8483)

16  :  2  =  8


Câu 10 (TCBL2-8484)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  2×[_]=6

b)  [_] : 2=3

c)  6 : [_] =2


Câu 11 (TCBL2-8485)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  2×=6

b)  : 2=3

c)  6 : =2


Câu 12 (TCBL2-8486)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  2×=14

b)  : 2=7

c)  14 : =2


Câu 13 (TCBL2-8487)

Cho phép chia:  40:5=8

Tổng của số bị chia và thương của phép chia ở trên là:

Cho phép chia:  40:5=8

Tổng của số bị chia và thương của phép chia ở trên là:


Câu 14 (TCBL2-8488)

2  x  3  =   


Câu 15 (TCBL2-8489)

2  x  9  =


Câu 16 (TCBL2-8490)

2  x  5  = 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW