Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 61. Một phần tư

  • Câu Đúng

    0/11

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8540)

8 32 : 4


Câu 2 (TCBL2-8541)

16 - 8 36 : 4


Câu 3 (TCBL2-8542)

32 : 4 [_] 20 - 11


Câu 4 (TCBL2-8543)

Mẹ có 36 quả táo, mẹ chia vào 4 chiếc rổ. Hỏi mỗi rổ có mấy quả táo?


Câu 5 (TCBL2-8544)

Có 28 khách du lịch cần qua sông, mỗi thuyền chỉ chở được 5 người kể cả người lái thuyền. Mỗi thuyền đều có sẵn một người lái thuyền.

Vậy số thuyền ít nhất cần để chở 28 khách du lịch qua sông là: thuyền.


Câu 6 (TCBL2-8545)

20 : 4 =


Câu 7 (TCBL2-8546)

36 : 4 = 


Câu 8 (TCBL2-8547)

24kg : 4 = kg


Câu 9 (TCBL2-9303)

Hình trên đã khoanh vào  \[\frac{1}{4}\]  số ô vuông. Đúng hay sai?


Câu 10 (TCBL2-9305)

Hình trên đã khoanh vào  \[\frac{1}{4}\]  số hình tròn. Đúng hay sai?


Câu 11 (TCBL2-9307)

frac{1}{4} số chú bò trong hình trên là: 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW