Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 62. Bảng chia 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8548)

Có 30 que tính bó thành 5 bó, thì mỗi bó 5 có  que tính. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-8549)

Bạn An nói:"Phép chia 25 : 5 = 5 sai". Vậy An nói đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-8550)

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ (...) : 

4×5+6×5+5...50:5×5


Câu 4 (TCBL2-8551)

 50 : 5 ...  11


Câu 5 (TCBL2-8552)

40 : 5 ... 7


Câu 6 (TCBL2-8553)

Tính: 

a) 7×5:5=

b) 9×5:5=

c) 45:5×5=


Câu 7 (TCBL2-8554)

Tính: 

a) 8×5:5=

b) 40:5×5=

c) 50:5×5=


Câu 8 (TCBL2-8555)

Lớp 2A có 30 học sinh xếp hàng tập thể dục, mỗi hàng 5 em.

Xếp được tất cả số hàng là: hàng.


Câu 9 (TCBL2-8556)

Lớp 2A có 30 học sinh xếp hàng tập thể dục, mỗi hàng 5 em.

Xếp được tất cả số hàng là: hàng.


Câu 10 (TCBL2-8557)

Tìm x :

a) x×5=16+19

b) 5×x−5×2=10×4


Câu 11 (TCBL2-8558)

: 5 = 7


Câu 12 (TCBL2-8559)

: 5 = 10


Câu 13 (TCBL2-8560)

: 5 = 31 - 27


Câu 14 (TCBL2-8561)

Mẹ có 10 quả mận, mẹ chia đều cho 5 anh em, thì mỗi người được quả mận. 


Câu 15 (TCBL2-8562)

Cho dãy số: 10, 15, 20, 25, 52

Trong dãy số trên, số   không chia được cho 5

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW