Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 8. 9 cộng với một số 9 + 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-570)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phép tính 26 - 22 + 9 có kết quả bằng 12 đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-572)

Phép tính 19 + 8 có kết quả bằng 26 đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-575)

Tổng các chữ số của số 19 là: 


Câu 4 (TCBL2-576)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

48 + 22  ...  9 + 11 + 36


Câu 5 (TCBL2-578)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phép cộng nào có kết quả bằng 16 trong các phép cộng sau?


Câu 6 (TCBL2-2951)

Tính

a) 9 + 8 =

b) 9 + 3 =

c) 9 + 5 =


Câu 7 (TCBL2-2952)

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 9 + 9 + 1 =

b) 9 + 2 + 4 =

c) 9 + 6 + 3 =

d) 9 + 4 + 2 =


Câu 8 (TCBL2-2953)

Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 7 cây nữa.

Vậy trong vườn có số cây táo là: cây táo.


Câu 9 (TCBL2-2954)

Đặt tính rồi tính:

a) 9 + 2 =

b) 9 + 8 =

c) 9 + 9 =

d) 7 + 9 =


Câu 10 (TCBL2-2955)

Mẹ An mua 3 kg gạo nếp và 9 kg gạo tẻ.

Vậy mẹ An mua tất cả số ki-lô-gam gạo là: kg


Câu 11 (TCBL2-2956)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

9 + 3 =


Câu 12 (TCBL2-2957)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

9 + 6 + 5 =


Câu 13 (TCBL2-2958)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

19 + 8 =


Câu 14 (TCBL2-2959)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

9 + 9 =


Câu 15 (TCBL2-2960)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Viết theo mẫu sau:

9 + 2   = 9 + 1 + 1

            = 10 + 1

9 + 3   = 9 + 1 + 1 + 1

           = +  

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW