Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 9. 29 + 5, 49 + 25

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-583)

Phép tính 9 + 63 có kết quả bằng 71. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-586)

Lựa chọn đáp án đúng:

33 + 9 ...  22 + 8


Câu 3 (TCBL2-587)

Điền đáp án đúng vào chỗ trống:

Nhà bà nuôi 2 chục con ngan, 2 chục con gà và 9 con chó. Hỏi bà nuôi tất cả bao nhiêu con ngan, con gà và con chó?

Nhà bà nuôi tất cả ... con ngan, gà và chó


Câu 4 (TCBL2-588)

Lựa chọn đáp án đúng:

Bé có 9 bông hoa. Anh cho bé thêm 1 chục bông, mẹ lại cho thêm bé 9 bông nữa. Vậy sau khi mẹ và anh cho thêm bé có ... bông hoa


Câu 5 (TCBL2-2961)

29 + 5=


Câu 6 (TCBL2-2962)

Đặt tính rồi tính:

a) 29 + 2 =

b) 29 + 3 =

c) 29 + 0 =


Câu 7 (TCBL2-2963)

Đặt tính rồi tính:

a) 29 + 4 =

b) 29 + 1 =

c) 29 + 6 =

d) 9 + 29 =


Câu 8 (TCBL2-2964)

Đặt tính rồi tính:

a) 7 + 29 =

b) 5 + 29 =

c) 6 + 29 =


Câu 9 (TCBL2-2965)

Điền dấu thích hợp (<, >, =) vào chỗ trống :

a) 29 + 8 8 + 29

b) 29 + 7 29 + 9

c) 29 + 3 29 + 6


Câu 10 (TCBL2-2966)

Nhà Bình nuôi 29 con gà. Mẹ mua thêm 6 con gà nữa.

Vậy đàn gà nhà Bình có tất cả số con là: con.


Câu 11 (TCBL2-2967)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

89 + 8 =


Câu 12 (TCBL2-2968)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

56 + 9 =


Câu 13 (TCBL2-2969)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

22 + 9 =


Câu 14 (TCBL2-2970)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

89 + 8 =


Câu 15 (TCBL2-2971)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Tính tổng biết các số hạng là 62 và 19?

Tổng của hai số là


Câu 16 (TCBL2-2972)

 Có mấy số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 18?

số

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW