Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 14. Bài toán về nhiều hơn

  • Câu Đúng

    0/17

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1153)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giải bài toán theo sơ đồ sau: 

Gà trống có 25 con. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1154)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Năm ngoái bà 74 tuổi, biết ông hơn bà 8 tuổi thì ông năm nay 82 tuổi. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1157)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Biết số thứ nhất  hơn số thứ hai 30 đơn vị, mà số thứ hai bằng 36.

Tổng hai số là 66


Câu 4 (TCBL2-1159)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Đoạn thẳng MN dài 12 cm, đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN 8 cm. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?


Câu 5 (TCBL2-1163)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Nga có 8 cái bút chì, Bình có nhiều hơn Nga 4 cái bút chì. Hỏi Bình có bao nhiêu cái bút chì?


Câu 6 (TCBL2-1165)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Hà có 9 quyển truyện, Mai nhiều hơn Hà 7 quyển truyện. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển truyện?


Câu 7 (TCBL2-1168)

Minh có 9 cái kẹo, Tú có nhiều hơn Minh 4 cái kẹo.

Vậy Tú có số cái kẹo là: ...  cái kẹo.


Câu 8 (TCBL2-1170)

Minh có 9 cái kẹo, Tú có nhiều hơn Minh 4 cái kẹo.

Vậy Tú có số cái kẹo là: ...  cái kẹo.


Câu 9 (TCBL2-1173)

Minh có 9 cái kẹo, Tú có nhiều hơn Minh 4 cái kẹo.

Vậy Tú có số cái kẹo là: ...  cái kẹo.


Câu 10 (TCBL2-1175)

Phúc có 6 quyển truyện, Thọ có nhiều hơn Phúc 8 quyển.

Vậy Thọ có số quyển truyện là: ... quyển truyện.


Câu 11 (TCBL2-1177)

Bình cao 81 cm, Nam cao hơn Bình 7 cm.

Vậy Nam cao số xăng-ti-mét là: ... cm.


Câu 12 (TCBL2-1181)

Đội Một có 16 công nhân. Đội Hai có nhiều hơn đội Một 4 công nhân.

Vậy đội Hai có số công nhân là: ... công nhân.


Câu 13 (TCBL2-1184)

An có 14 tấm bưu ảnh, Nga có nhiều hơn An 5 bưu ảnh.

Vậy Nga có số bưu ảnh là: ... bưu ảnh.


Câu 14 (TCBL2-1188)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Nông trại nhà Mai nuôi 89 con bò, nông trại nhà Hà nuôi nhiều hơn nông trại nhà Mai 9 con bò. Hỏi nông trại nhà Hà nuôi bao nhiêu con bò?

Số con bò nông trại nhà Hà nuôi  là …. con


Câu 15 (TCBL2-1190)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Tuấn đọc được 8 trang sách, Nam đọc được nhiều hơn Tuấn 5 trang. Hỏi Nam đọc được bao nhiêu trang sách?

Số trang sách Nam đọc được  là …. trang


Câu 16 (TCBL2-1193)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Hôm qua Trang đọc được 13 trang sách, hôm nay Trang đọc nhiều hơn hôm qua 8 trang sách. Hỏi hôm nay Trang đọc được bao nhiêu trang sách?

Số trang sách hôm nay Trang đọc được  là …. trang


Câu 17 (TCBL2-1196)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 

Lan có 46 cái kẹo, Mai nhiều hơn Lan 28 cái kẹo. Hỏi Mai có bao nhiêu cái kẹo?

Mai có số cái kẹo là …. cái

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW