Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 15. cộng với một số 7+5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1199)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 8 + 9 + 7 = 7 + 9 + 9. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1201)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 7 + 8 + 19 > 7 + 9 + 18. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1204)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

7 + 5 + 18 > 9 + 7 + 13. Đúng hay sai? 


Câu 4 (TCBL2-1206)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 15 + 17 > 17 + 13. Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL2-1207)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đoạn dây thứ nhất dài 7 dm, đoạn dây thứ hai dài 6 dm. Hỏi cả hai đoạn dây dài bao nhiêu đề - xi - mét?


Câu 6 (TCBL2-1208)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 7 + 5 + 18  ...  30


Câu 7 (TCBL2-1209)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 19 + 8 ... 13 + 7


Câu 8 (TCBL2-1212)

Tính nhẩm:

a) 7 + 3 = ...

b) 7 + 9 = ...

c) 7 + 3 + 5 = ...

d) 7 + 3 + 6 = ... 


Câu 9 (TCBL2-1215)

Em 7 tuổi, anh hơn em 4 tuổi.

Vậy tuổi anh là: ... tuổi.


Câu 10 (TCBL2-1217)

Minh có 7 cái bút, Tú có nhiều hơn Minh 7 cái.

Vậy số bút Tú có là: ... cái.


Câu 11 (TCBL2-1218)

Phúc hơn Sơn 5 viên bi. Sơn có 7 viên bi.

Vậy số bi Phúc có là: ... viên.


Câu 12 (TCBL2-1219)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 7 + 6 + 27 = ….


Câu 13 (TCBL2-1220)

Điền đáp án đúng vào ô trống:13 + 7 = ….


Câu 14 (TCBL2-1221)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 35 + 18 + 7  = ….


Câu 15 (TCBL2-2999)

Tính nhẩm:

a) 7 + 4 =

b) 7 + 5 =

c) 7 + 8 =

d) 7 + 6 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW