Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 17. Phép cộng 47+25

  • Câu Đúng

    0/25

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1239)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

58 + 17 = 57 + 18

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1241)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

35 + 27 < 38 + 27. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1242)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

57 + 28 > 85. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-1244)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 58 + 27 ... 27 + 58


Câu 5 (TCBL2-1245)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 34 + 37 ...  37 + 34


Câu 6 (TCBL2-1247)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 36 + 27 + 18 ... 85


Câu 7 (TCBL2-1249)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

55 +17 = ….


Câu 8 (TCBL2-1251)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 47 + 25 = ….


Câu 9 (TCBL2-1253)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 39 + 7 =  ….


Câu 10 (TCBL2-1255)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Rổ mận có 35 quả, rổ mận ít hơn rổ cà chua 17 quả. Hỏi cả hai rổ có tất cả bao nhiêu quả mận và quả cà chua?

Cả hai rổ có …. quả mận và cà chua


Câu 11 (TCBL2-4966)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

58 + 17 = 57 + 18

Đúng hay sai?


Câu 12 (TCBL2-4967)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

35 + 27 < 38 + 27. Đúng hay sai?


Câu 13 (TCBL2-4968)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

57 + 28 > 85. Đúng hay sai?


Câu 14 (TCBL2-4969)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 58 + 27 ... 27 + 58


Câu 15 (TCBL2-4970)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 34 + 37 ...  37 + 34


Câu 16 (TCBL2-4971)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 36 + 27 + 18 ... 85


Câu 17 (TCBL2-4972)

Tính nhẩm:

a) 17 + 23 =

b) 37 + 29 =

c) 57 + 17 =

d) 27 + 15 =

e) 47 + 36 =


Câu 18 (TCBL2-4973)

Đúng ghi A, sai ghi B:

a) 35 + 17 = 42   

b) 37 + 4 = 41   

c) 47 + 15 = 62   

d) 24 + 57 = 71   


Câu 19 (TCBL2-4974)

Thay chữ cái A, B, C, D, E bởi các số thích hợp:

a) 3A + 25 = 62

b) 47 + 18 = BC

c) 26 + D7 = 5E

A=

B=

C=

D=

E=


Câu 20 (TCBL2-4975)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng to: 37 lít.

Thùng nhỏ: 26 lít.

Vậy cả hai thùng có số lít là : lít.


Câu 21 (TCBL2-4976)

Lớp 2A có 37 học sinh, lớp 2B có 35 bạn.

Vậy cả hai lớp có tổng số học sinh là: bạn.


Câu 22 (TCBL2-4977)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

55 +17 = ….


Câu 23 (TCBL2-4978)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 47 + 25 = ….


Câu 24 (TCBL2-4979)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 39 + 7 =  ….


Câu 25 (TCBL2-4980)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Rổ mận có 35 quả, rổ mận ít hơn rổ cà chua 17 quả. Hỏi cả hai rổ có tất cả bao nhiêu quả mận và quả cà chua?

Cả hai rổ có …. quả mận và cà chua

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW