Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 19. Ki-lô-gam

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1282)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:  Bạn Hà làm phép tính: 3kg + 4cm = 7kg. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-1284)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phép tính 44kg - 14kg có kết quả bằng 30kg. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-1286)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Nga cân 4 con gà được 8kg, Bình cân hai con chó mỗi con được 9kg. Hai con chó hơn 4 con gà 12 ki-lô-gam.

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-1290)

Câu nào sau đây sai?


Câu 5 (TCBL2-1291)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Bốn ki-lô-gam viết  là:


Câu 6 (TCBL2-1293)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Nhìn vào hình vẽ và cho biết bao gạo nào nặng hơn?


Câu 7 (TCBL2-1295)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Mẹ có 2 túi kẹo, biết mỗi túi nặng 6kg. Hỏi nếu mẹ bán đi 2kg kẹo thì mẹ còn lại bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?


Câu 8 (TCBL2-5673)

Tính (theo mẫu):

1kg+2kg=3kg

a)  6kg+20kg=kg

b)  47kg+12kg=kg

c)  10kg−5kg=kg

d)  24kg−13kg=kg

e)  35kg−25kg=kg


Câu 9 (TCBL2-5674)

Bao gạo to cân nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg.

Vậy cả hai bao gạo cân nặng: kg.


Câu 10 (TCBL2-5676)

Bạn Hoa nặng kg


Câu 11 (TCBL2-5677)

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg.

Cân nặng của con ngỗng là: kg.


Câu 12 (TCBL2-5679)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 47kg + 46kg =  kg


Câu 13 (TCBL2-5680)

Điền đáp án đúng vào ô trống: Chú cún nặng 8kg, cô mèo nhẹ hơn chú cún 5kg.

Cô mèo nặng  kg


Câu 14 (TCBL2-5681)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 18kg + 9kg =   kg


Câu 15 (TCBL2-5682)

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

18kg + 7kg    7kg + 15kg

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW