Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 22. Bảng cộng

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-1328)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

29 < 30 < 31.

Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-1329)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

6 + 7 = 11.

Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-1331)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

9 + 5 = 14.

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-1332)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

7 + 7   ...  9 + 5

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL2-1333)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

3 + 9   ...   3 + 8

(chọn 1 đáp án)


Câu 6 (TCBL2-1335)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Minh nặng 36kg, Hòa nặng 19kg. Hỏi cả hai bạn nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

(chọn 1 đáp án)


Câu 7 (TCBL2-6187)

Tính nhẩm:

7 + 7 =

5 + 9 =

6 + 5 =

7 + 8 =

8 + 4 =


Câu 8 (TCBL2-6189)

Tính:

45 + 19 =

43 + 19 =

37 + 5 =

58 + 14 =

26 + 37 =


Câu 9 (TCBL2-6190)

Mẹ hái được 37 quả bưởi, Phú hái được 18 quả bưởi.

Vậy số bưởi cả hai mẹ con Phú hái được là: quả.


Câu 10 (TCBL2-6191)

Cho hình sau đây:

Hình trên có số hình tứ giác là: hình tứ giác.

Hình trên có số hình tam giác là: hình tam giác

 


Câu 11 (TCBL2-6192)

Bao gạo cân nặng 48kg. Bao gạo nhẹ hơn bao ngô là 15kg.

Vậy bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là: kg.


Câu 12 (TCBL2-6193)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

56 + 16 =


Câu 13 (TCBL2-6194)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

48 + 6 =


Câu 14 (TCBL2-6196)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

46 + 7 =


Câu 15 (TCBL2-6198)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Nam cân nặng 34kg, Hòa cân nặng 13kg. Hỏi Nam nặng hơn Hòa bao nhiêu ki-lô-gam?

Nam nặng hơn Hòa kg

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW