Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 25. Tìm 1 số hạng trong 1 tổng

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7715)

Lựa chọn đáp án đúng:

Tìm số hạng thứ hai biết tổng của hai số là 26 và số hạng thứ nhất là 6.

Vậy số hạng thứ hai là: 20. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7716)

Tìm số hạng thứ nhất biết tổng của 2 số là 47 và số hạng thứ hai là 25.

Vậy số hạng thứ nhất là: 32. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7717)

Tìm số hạng thứ hai biết tổng của hai số là 18 và số hạng thứ nhất là 13.

Vậy số hạng thứ hai là: 5. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7718)

Tìm số hạng thứ hai, biết tổng của 2 số là 40, số hạng thứ nhất là 20.

Vậy số hạng thứ hai là: 30. Đúng hay sai ?


Câu 5 (TCBL2-7719)

Tìm x, biết:

25 + x = 36


Câu 6 (TCBL2-7720)

Tìm x, biết:

x + 14 = 24


Câu 7 (TCBL2-7721)

Tìm x biết:

A. x + 32 = 65

B. x + 2 = 13

C. 4 + x = 26


Câu 8 (TCBL2-7722)

Thay các chữ cái A, B, C, D, E bởi các số thích hợp:

A =

B =

C =

D =

E =


Câu 9 (TCBL2-7723)

Năm nay con 6 tuổi. Tuổi con và tuổi bố cộng lại là 39 tuổi. Vậy hiện nay tuổi bố là: tuổi.


Câu 10 (TCBL2-7724)

Tìm một số biết tổng của số đó và 31 là 54. Vậy số đó là :


Câu 11 (TCBL2-7725)

Mẹ Tùng mang sáu chục quả na và hồng xiêm ra chợ bán trong đó có 25 quả na, còn lại là hồng xiêm. Vậy số hồng xiêm mẹ mang ra chợ bán là: quả.


Câu 12 (TCBL2-7726)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

12 + = 74


Câu 13 (TCBL2-7727)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

34 +  = 54


Câu 14 (TCBL2-7728)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

+ 24 = 28


Câu 15 (TCBL2-7729)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

+ 17 = 27

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW