Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 26. Số tròn chục trừ đi 1 số

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-6900)

Có 50 que tính, bớt đi 33 que tính, còn lại 17 que tính. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-6901)

60  -  49 = 10. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-6903)

70 - 24 = 46. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-6905)

Tìm x, biết:

19 + x = 30


Câu 5 (TCBL2-6909)

Tìm x, biết:

42 + x = 50


Câu 6 (TCBL2-6912)

Hà có 60 quả cam. Hà biếu bà 25 quả cam. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu quả cam?


Câu 7 (TCBL2-6917)

a) 30 - 5 =

b) 40 - 8 =

c) 60 - 9 =

d) 70 - 16 =

e) 80 - 34 =


Câu 8 (TCBL2-6918)

Năm nay mẹ 30 tuổi. Tuổi con kém tuổi mẹ 26 tuổi. Vậy tuổi con năm nay là: ... tuổi.


Câu 9 (TCBL2-6921)

Tìm x biết:

a) x + 15 = 40

b) 26 + x = 40

c) x + 15 = 20 + 30

d) 30 + x = 13 + 17


Câu 10 (TCBL2-6924)

Một thùng bao ngô nặng 5 chục kg, người ta đã lấy ra 23 kg. Vậy số ngô còn lại trong bao nặng là: kg.


Câu 11 (TCBL2-6925)

a) Phải thêm vào số 34 số đơn vị để được số liền sau của số 69 là:

b) Phải thêm vào số 13 số đơn vị để được số liền trước của số 51 là:


Câu 12 (TCBL2-6927)

80 - 34 = 


Câu 13 (TCBL2-6929)

90 - 27 = 


Câu 14 (TCBL2-6930)

60 - 34 =


Câu 15 (TCBL2-6931)

20 - 4 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW