Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 28. Phép cộng trong phạm vi 9

  • Câu Đúng

    0/7

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8938)

Đúng hay sai? 


Câu 2 (TCBL1-8939)

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-8940)

Chọn đáp án đúng:

(chọn 1 đáp án)

 


Câu 4 (TCBL1-8941)

Các phép tính thích hợp là: ...............

(chọn 1 hoặc nhiều đáp án)


Câu 5 (TCBL1-8942)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 6 (TCBL1-8943)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

9 7 +1


Câu 7 (TCBL1-8944)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW