Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 29. Phép trừ trong phạm vi 9

  • Câu Đúng

    0/7

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8945)

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-8946)

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-8947)

Phép tính thích hợp là: ...............

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-8948)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 5 (TCBL1-8949)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 6 (TCBL1-8950)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 7 (TCBL1-8951)

Điền số thích hợp vào ô trống:

1.

2.

 

 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW