Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 30. Phép cộng trong phạm vi 10

  • Câu Đúng

    0/7

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8952)

 

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-8953)

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-8954)

Phép tính thích hợp là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-8955)

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL1-8956)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 6 (TCBL1-8957)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 7 (TCBL1-8958)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW