Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 31. Phép trừ trong phạm vi 10

  • Câu Đúng

    0/9

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8959)

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-8960)

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 3 (TCBL1-8961)

Dấu thích hợp (>, <, =) điền vào chỗ chấm là: ...........

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-8962)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 5 (TCBL1-8963)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 6 (TCBL1-8964)

Điền các dấu thích hợp (+, -) vào chỗ chấm:

1.

2.


Câu 7 (TCBL1-8965)

Điền các dấu thích hợp (+, -) vào chỗ chấm:

1.

2.


Câu 8 (TCBL1-8966)

10 .. 5 < 4 .. 3

Điền các dấu thích hợp (+, -) vào chỗ chấm:

1.

2.


Câu 9 (TCBL1-8967)

10 ... 6 = 4

Điền các dấu thích hợp (+, -) vào chỗ chấm:

1.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW