Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 32. Điểm. Đoạn thẳng

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8968)

Tên đoạn thẳng trên hình là: .............

(chọn 1 đáp án)


Câu 2 (TCBL1-8969)

Có: điểm.


Câu 3 (TCBL1-8970)

Trên hình có: ..........đoạn thẳng

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-8971)

Hình trên có:

a)  điểm.

b)  đoạn thẳng.


Câu 5 (TCBL1-8972)

Có thể nối được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng từ 4 điểm dưới đây? (chọn 1 đáp án)

 


Câu 6 (TCBL1-8974)

Đoạn thẳng dài nhất là: ...

(chọn 1 đáp án)

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW