Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 33. Độ dài đoạn thẳng

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8973)

Đoạn thẳng dài nhất là: ...

(chọn 1 đáp án)


Câu 2 (TCBL1-8975)

Chọn cụm từ thích hợp vào chỗ chấm:

     " Đoạn thẳng AB ... đoạn thẳng CD."

(chọn 1 đáp án)


Câu 3 (TCBL1-8976)

Đoạn thẳng ngắn hơn là: ..........

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-8977)

Ghi số thích hợp vào đoạn thẳng PQ:


Câu 5 (TCBL1-8978)

Ghi số thích hợp vào đoạn thẳng MN: ........

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW