Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 33. Tìm số bị trừ

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7133)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Một cửa hàng bán xe đạp, sau khi bán được 23 chiếc xe đạp thì cửa hàng còn lại 2 chục chiếc xe đạp.

Vậy lúc đầu cửa hàng có  43  chiếc xe đạp. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7134)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

x - 24 = 31 + 21

x = 15 . Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7135)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Linh có một số cái bánh. Sau khi Linh đã ăn 7 cái bánh thì số cái bánh còn lại của Linh bằng số liền sau của số 20.

Vậy lúc đầu Linh có 28 cái bánh. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7136)

Mẹ mua cho Thuỷ một số quyển vở. Sau khi Thuỷ đã viết 27 quyển vở thì Thuỷ còn lại 1 chục quyển vở.

Vậy lúc đầu mẹ đã mua cho Thuỷ 37 quyển vở. Đúng hay sai ?


Câu 5 (TCBL2-7140)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong một phép trừ có hiệu là 20, số trừ là 43, thì số bị trừ của phép trừ đó là ...


Câu 6 (TCBL2-7141)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong một phép trừ có hiệu là 36, số trừ là 13, thì số bị trừ của phép trừ đó là ...


Câu 7 (TCBL2-7143)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong một phép trừ có hiệu là 45, số trừ là 43, thì số bị trừ của phép trừ đó là ...


Câu 8 (TCBL2-7144)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm x, biết:

x - 15 = 32


Câu 9 (TCBL2-7146)

Thay các chữ cái A, B, C, D bởi các số thích hợp:

A =

B =

C=

D =


Câu 10 (TCBL2-7147)

Tìm x biết:

a) x - 13 = 7

b) x - 21 = 8

c) x - 17 = 9

d) x - 31 = 6


Câu 11 (TCBL2-7151)

Nếu lấy một số bớt đi 37 thì được 45. Vậy số đó là:


Câu 12 (TCBL2-7153)

Một đàn ngựa vằn trên đồng cỏ châu Phi tự nhiên tách ra hai đàn. Một đàn có 45 con, một đàn có 33 con. Vậy lúc đầu đàn đó có số con ngựa vằn là: con.


Câu 13 (TCBL2-7156)

Tìm x biết:

a) x - 3 - 7 = 15

b) x - 6 - 4 = 13

c) 33 - x - 3 = 10


Câu 14 (TCBL2-7157)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

- 7 = 35


Câu 15 (TCBL2-7158)

- 8 = 18

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW