Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 35. Mười một, mười hai

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8984)

Số gồm 1 chục và 2 đơn vị là số: ...........

(chọn 1 đáp án)


Câu 2 (TCBL1-8985)

Chọn đáp án đúng:

(chọn 1 hoặc nhiều đáp án)


Câu 3 (TCBL1-8986)

Số gồm 1 chục và 1 đơn vị là số:  


Câu 4 (TCBL1-8987)

Số mười một được viết là:


Câu 5 (TCBL1-8988)

Số mười hai được viết là:


Câu 6 (TCBL1-8989)

Thay các chữ A, B, C bằng các số thích hợp:

A:

B:

C:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW