Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 37. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-8996)

Số gồm 1 chục và 9 đơn vị là số: ..........

(chọn 1 đáp án)


Câu 2 (TCBL1-8997)

Số 16 gồm 6 đơn vị và 1 chục. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9001)

Trên hình có mặt trăng


Câu 4 (TCBL1-9003)

Chọn đáp án đúng:

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL1-9005)

Chọn đáp án sai:

(chọn 1 hoặc nhiều đáp án)

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW