Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 38. Số 15, 16,17,18 trừ đi 1 số

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7340)

Hằng có 17 quả bóng bay, Hằng cho bạn 6 quả bóng bay.

Vậy Hằng còn lại 11 quả bóng bay. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7341)

Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ là 16, số trừ là 7

Vậy hiệu cần tìm là 10. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7342)

18 - 9 = 8. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-7344)

Mai có 16 chiếc bút màu, Mai cho bạn mượn 7 chiếc bút màu. Hỏi Mai còn lại mấy chiếc bút màu?


Câu 5 (TCBL2-7345)

Kết quả của phép tính 18 - 9 là:


Câu 6 (TCBL2-7346)

Tính:

a) 15 - 7 =

b) 18 - 9 =

c) 16 - 8 =

d) 17 - 9 =


Câu 7 (TCBL2-7347)

Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm:

a) 16 - 7 15 - 6

b) 18 - 9 17 - 7

c) 15 - 8 16 - 6

d) 17 - 9 16 - 9


Câu 8 (TCBL2-7348)

Tìm x biết:

a) x + 5 + 3 = 15

b) x + 2 + 6 = 17

c) x - 5 + 9 = 18

d) x + 8 - 4 = 16


Câu 9 (TCBL2-7349)

Mẹ mua 15 quả cam, mẹ biếu bà 8 quả, vậy mẹ còn lại số quả cam là: quả


Câu 10 (TCBL2-7350)

Mẹ mua 17 quả trứng, bữa sáng đã dùng 4 quả, bữa chiều dùng 6 quả, vậy số quả còn lại là:  quả.


Câu 11 (TCBL2-7351)

17 - 5 =


Câu 12 (TCBL2-7352)

16 - 4 =


Câu 13 (TCBL2-7353)

17 - 8 =


Câu 14 (TCBL2-7354)

15 - = 9


Câu 15 (TCBL2-7355)

8 + 8 - 7 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW