Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 39. Bảng trừ

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7356)

Đàn gà có 16 con, bán đi 9 con.

Vậy đàn gà còn lại 7 con gà. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-7358)

Phép tính dưới đây đúng hay sai?

16 - 9 = 8


Câu 3 (TCBL2-7359)

5 là hiệu của 14 là 9. Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-7360)

Hiệu của 17 và 9 là 8. Đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL2-7361)

Hoa có 13 chiếc bút, Hoa cho bạn mượn 5 chiếc bút. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu chiếc bút?


Câu 6 (TCBL2-7362)

Mai cắt được 15 hình tròn, Hà cắt được 9 hình tròn. Hỏi Mai cắt được nhiều hơn Hà bao nhiêu hình tròn? 


Câu 7 (TCBL2-7363)

Tính:

a) 13 - 7 =

b) 14 - 9 =

c) 18 - 9 =

d) 17 - 8 =

e) 12 - 4 =


Câu 8 (TCBL2-7364)

Tìm x biết:

a) 15 - x = 9 - 2

b) 20 - x - 3 = 4

c) 24 - x + 2 = 7

d) 26 - x = 26 - 8


Câu 9 (TCBL2-7365)

Thay các chữ cái A, B, C, D bởi các số hợp lý: 

A =

B =

C =

D =


Câu 10 (TCBL2-7366)

a) Một số cộng với số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số bằng 17, vậy số đó là:

b) Một số cộng với số chẵn lớn nhất có một chữ số bằng 16, vậy số đó là:


Câu 11 (TCBL2-7367)

Tính:

a) 5 + 6 - 8 =

b) 9 + 8 - 9 =

c) 3 + 9 - 7 =

d) 8 + 7 - 9 =


Câu 12 (TCBL2-7368)

12 - 9 =


Câu 13 (TCBL2-7369)

13 - 5 =


Câu 14 (TCBL2-7370)

11 - 5 =


Câu 15 (TCBL2-7371)

Một cửa hàng có 15 chiếc bàn, đã bán được 7 chiếc. Vậy trong cửa hàng còn lại chiếc bàn.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW